Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Specjalista do spraw spektrometrii mas na Wydziale Biotechnologii UWr

Fit company profile uw logo
Termin ważności:
2021-07-30 - 2023-10-31
Województwo / region:
dolnośląskie

Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego poszukuje specjalisty w dziedzinie spektrometrii mas dedykowanej do badań proteomicznych i strukturalnej charakterystyki białek w związku z utworzeniem Pracowni Spektrometrii Mas w ramach Inicjatywy Doskonałości – Uczelnia Badawcza. 

 

Wymagania: 

- Wykształcenie biologiczne, chemiczne lub pokrewne.

- Minimum trzy lata doświadczenia w pracy z tandemową spektrometrią mas (LC-MS).

- Doświadczenie w analizie prób biologicznych, w tym peptydowych i białkowych.

- Mile widziane doświadczenie w pracy badawczej.

- Mile widziane doświadczenie w analizach proteomicznych, charakterystyce oddziaływań białkowych, pomiarze ruchliwości jonów oraz analizie wymiany proton deuter.

- Umiejętność analizy uzyskanych danych, wyciągania wniosków i rozwiązywania problemów.

- Chęć do poszerzania wiedzy i rozwoju metod analitycznych stosowanych w technikach MS. 

 

Obowiązki 

- Przeprowadzanie lub pomoc w przeprowadzaniu pomiarów i analiz.

- Kontakt z pracownikami naukowymi.

- Przygotowywanie raportów i opisów analiz.

- Dbanie o należyty stan techniczny urządzenia i sprawne funkcjonowanie pracowni. 

 

Wymagane dokumenty: 

- Życiorys 

- List motywacyjny  

- Dane kontaktowe osób mogących udzielić opinii 

- Informacje o doświadczeniu w pracy ze spektrometrią mas 

- Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”.  

Podstawa prawna: 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000).  

 

Pytania dot. ogłoszenia oraz dokumenty powinny być nadsyłane na adres: dorota.nowak@uwr.edu.pl

 

Prosimy o dołączenie informacji:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.)”.

Klauzula informacyjna RODO:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą przy Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław; 
2. Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych; 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu; 
4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych; 
5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane;
6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa; 
7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów; 
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

Źródło

Logo w150
Dane do kontaktu
Newsletter